Vedtægter

W.Klitgaards Bådelaugs vedtægter.

§ 1
Støtteforeningen W.Klitgaards Bådelaug, der har hjemsted i Frederikshavn, er en selvstændig forening, der har til formål at yde praktisk og økonomisk støtte til driften og brugen af “W.Klitgaard” i samarbejde med “Den selvejende Institution W.Klitgaard”.

§ 2
Støtteforeningen W.Klitgaards Bådelaug vælger blandt sine medlemmer 7 bestyrelsesmedlemmer. De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er valgt for to år ad gangen, idet der på ulige år vælges 4 medlemmer og på lige år vælges 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Som suppleanter for bestyrelsen vælger den ordinære generalforsamling hvert år 2 personer med en funktionsperiode af 1 år. Ved et bestyrelsesmedlems forfald træder en af suppleanterne efter lodtrækning i det pågældende medlems sted og da for resten af dette bestyrelsesmedlems funktionsperiode.
Genvalg af suppleanter kan finde sted.
Den ordinære generalforsamling vælger hvert år 2 revisorer for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen, der er ulønnet, konstituere sig selv under iagttagelse af, at formand og kasserer ikke må være samme person.
Der føres forhandlingsprotokol over alle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Det tilførte underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.
I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Foreningen tegnes af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer i forening
Foreningen hæfter alene med sin formue. Foreningens medlemmer hæfter således alene med deres indskud og hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 3
Som medlem af Støtteforeningen W.Klitgaards Bådelaug optages enhver, der til foreningen betaler det årlige privat eller firmakontingent (gruppekontingent)
På den ordinære generalforsamling, der afholdes senest i marts måned, aflægger bestyrelsen beretning om virksomheden i det forgangne år, og forlægger til godkendelse det reviderede regnskab for samme år tillige med et budgetforslag for det følgende regn-skabsår.
Endvidere fastsættes årskontingenternes størrelse og der foretages valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer.
Forslag, som bådelaugets medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt tilstillet formanden eller dennes stedfortræder inden 1. februar.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning til det, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt og med angivelse af forhandlingsemner fremsender begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen, og skal med angivelse af dagsorden ske skriftligt pr. post eller E-mail samt på W.K.itgaards Bådelaugs hjemmeside mindst 14 dage før afholdelse.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Bådelaugets anliggender og er, hvor vedtægterne ikke bestemmer andet, beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Generalforsamlingens beslutninger træffes, hvor vedtægterne ikke bestemmer andet, ved simpel stemmeflerhed, og en afstemning skal foregå skriftligt, såfremt blot 1 medlem fremsætter begæring herom.

§ 4
Bestyrelsen kan enstemmigt ekskludere medlemmer af foreningen, hvis man finder, at disse modarbejder laugets formål, eller på anden måde skader laugets omdømme. Eksklusionen behandles som et særskilt punkt på den efterfølgende generalforsamling.

§5
Bestyrelsen vælger mindst 2 medlemmer til Den selvejende Institutions bestyrelse.

§ 6
Bådelaugets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal inden den ordinære generalforsamling foreligge revideret af revisorerne.

§ 7
Ændringer i disse vedtægter samt opløsning af foreningen kan ske på en generalforsamling, hvor mindst 10% af medlemmerne har givet møde, og 2/3 af de mødte stemmer for forslaget.
I forbindelse med foreningens opløsning skal Den selvejende Institution ”W.Klitgaard” overtage alle forenings midler og ejendele.
Er generalforsamlingen på grund af utilstrækkeligt fremmøde ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor de foreslåede vedtægtsændringer kan vedtages ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødets antal.
Forslag til vedtægtsændringer og opløsning af foreningen skal meddeles ved indvarsling til den pågældende generalforsamling.

Således vedtaget på generalforsamling den 22. marts 2012